پایان نامه ها

مقاله دانلود c (3837)

مقدمه1الف-بیان مساله1ب-پیشینه تحقیق2ج- سئوالات تحقیق3د- فرضیات تحقیق3 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق c (3836)

مبحث دوم: ارکان حق فسخ ……………………………………………………………………………………………….16 گفتار اول: وجود عقد …………………………………………………………………………………………………….16 گفتار دوم: اراده معلوم ……………………………………………………………………………………………………17 گفتار سوم: قصد انشاء ……………………………………………………………………………………………………17 گفتار چهارم: رضاء ………………………………………………………………………………………………………..17 گفتار پنجم: اهلیت …………………………………………………………………………………………………………18مبحث سوم: مقایسه حق فسخ با رجوع Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق رایگان c (3835)

ب –تخلف در پرداخت دیر هنگام ……………………………………………………………………………………………………………………….ج-دریافت چک و سفته و عدم وصول به موقع حق بیمه …………………………………………………………………………………………..شرایط فقهی حاکم بر قراردادهای بیمه در پرداخت حق بیمه ……………………………………………………………………………………..الف –رضایی بودن قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………..ب –عینی بودن قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………..شرایط ضمن Read more…

By 92, ago