پایان نامه ها

مقاله رایگان c (3846)

1-4-1-فعل زیانبار۱۶1-4-2-نامشروع بودن فعل۱۷1-5- بررسی اجتماع اسباب۱۸1-5-1-برابری اسباب۱۸1-5-2-سبب نزدیک و بی واسطه۱۹1-5-3-سبب مقدم در تأثیر۲۰1-5-4-سبب متعارف و اصلی۲۱1-6- مفهوم پیمانکار و واژه های مرتبط۲۲1-6-1-پیمانکار۲۲1-6-2-کارفرما۲۴1-6-3- مهندس ناظر۲۵فصل دوم- مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار2-1-مبنای مسئولیت مدنی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق c (3843)

2-1-3-1- ایقاع قابل رد102-1-3-2- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی102-1-3-3- عمل الحاقی112-1-3-4- وصیت تملیکی122-2- اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربردهای آن122-2-1- در حقوق عینی122-2-2- در حقوق دینی132-2-3- در حقوق خانواده132-3- قواعد مربوط Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله دانلود c (3844)

2-1-4-2-1 محاسن مالکیت زمانی برای خریدار………………………………………………………………………………..432-1-4-2-2 محاسن مالکیت زمانی برای فروشنده…………………………………………………………………………….442-1-4-2-3 محاسن مالکیت زمانی برای دولت و جامعه………………………………………………………………..452-1-4-3 مزایای مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………………………….452-1-5 دیدگاه مخالفین و پاسخ موافقین مالکیت زمانی………………………………………………………………….472-1-6 اقسام مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………………………………..512-1-6-1مالکیت زمانی،بر مبنای حق ایجاد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود تحقیق c (3845)

گفتار دوم: جایگاه اصل عموم و کاربرد آن در تفسیر قرارداد54گفتار چهارم: جایگاه اصل عدم تقدیر و کاربرد آن در تفسیر قرارداد63گفتار پنجم: جایگاه اصل ظهور و کاربرد آن در تفسیر قرارداد64بخش دوم: نقش اصول Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق رایگان c (3835)

ب –تخلف در پرداخت دیر هنگام ……………………………………………………………………………………………………………………….ج-دریافت چک و سفته و عدم وصول به موقع حق بیمه …………………………………………………………………………………………..شرایط فقهی حاکم بر قراردادهای بیمه در پرداخت حق بیمه ……………………………………………………………………………………..الف –رضایی بودن قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………..ب –عینی بودن قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………..شرایط ضمن Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق c (3836)

مبحث دوم: ارکان حق فسخ ……………………………………………………………………………………………….16 گفتار اول: وجود عقد …………………………………………………………………………………………………….16 گفتار دوم: اراده معلوم ……………………………………………………………………………………………………17 گفتار سوم: قصد انشاء ……………………………………………………………………………………………………17 گفتار چهارم: رضاء ………………………………………………………………………………………………………..17 گفتار پنجم: اهلیت …………………………………………………………………………………………………………18مبحث سوم: مقایسه حق فسخ با رجوع Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله دانلود c (3837)

مقدمه1الف-بیان مساله1ب-پیشینه تحقیق2ج- سئوالات تحقیق3د- فرضیات تحقیق3 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (3838)

ب: رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد34آثار عدم اجرای تعهد35جبران خسارات قراردادی35گفتار سوم: مسئولیت غیر قراردادی36بند اول: مبانی الزامات خارج از قرار‌‌داد37الف- نظریه‌ی تقصیر37انتقادات واردشده بر نظریه‌ی تقصیر38ب- نظریه‌ی ایجاد خطر38انتقادات واردشده بر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق c (3839)

1-5-2- حقوق ایران291-5-2-1- دیدگاه قانونگذار291-5-2-2- دیدگاه فقهای امامیه291-5-2-2-1- مفهوم شروط ابتدایی و رابطه آن با وعده انعقاد قرارداد291-5-2-2-2- اخلاقی یا حقوقی بودن شرایط ابتدایی301-5-2-3- دیدگاه حقوقدانان311-5-3- حقوق انگلیس311-5-4-حقوق مصر321-6- مفهوم وعده در ترکیب وعده نکاح331-6-1- Read more…

By 92, ago